دسته بندی: دوربین مدار بستهدوربین مدار بسته چیست ؟
admin94 عضو سایت asked 1 سال ago

دوربین مدار بسته چیست ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 1 سال ago

دروبین مدار بسته در واقعه سیستم امنیتی می باشدکه تصاویر را مانند چشم انسان می بیند و تصویر آن را به نمایشگر ارسال می نماید تا نمایشگر آن را بتواند نمایش و پردازش نماید