با سلام مي خواهم با سه دوربين از سه جهت از يك شيئ تصوير بگيرم و سپس هر سه تصوير را هم زمان با نرم افزار متلب پردازش كنم . تجهيزاتي كه لازم دارم چي هستند آيا اين كار شدني است ؟
با تشكر