دوربین مداربسته
دوربین مداربسته

دوربین مداربسته

خدمات ما

سیستم کنترل و دسترسی

دوربین مداربسته

 

 

سیستم اعلام حریق

دوربین مداربسته

 

 

voip

دوربین مداربسته

 

 

شبکه های کامپیوتری

دوربین مداربسته

 

 

 

دوربین مداربسته

نمونه هایی از پروژه های انجام شده

 

دوربین مداربسته

 • سیستم نظارت تصویری ( حدود 1400 دوربین مداربستهFHD )
 • سیستم اعلام و اطفاء حریق
 • شبکه و VOIP
 • Access Control
 • مشاوره امنیتی و ITC پروژه
دوربین مداربسته

 

سامانه نظارت تصویری و اطاق مانیتورینگ ( حدود 400 دوربین مداربسته FHD )

 • سیستم پارکینگ فوق هوشمند
 • سیستم اعلام و اطفاء حریق
 • سیستم کنترل تردد و دسترسی
 • مشاوره امنیتی پروژه
دوربین مداربسته

 

 • سامانه نظارت تصویری کارخانه
 • سامانه نظارت تصویری ساختمان مرکزی
 • سامانه نظارت تصویری ساختمان 2 ساران
 • تجمیع تصاویر در دفتر مرکزی
 •  
دوربین مداربسته

 

 • سامانه نظارت و اطاق مانیتورینگ
 • سیستم VOIP
 • شبکه کامپیوتری
 • سیستم کنترل دسترسی
 •  
دوربین مداربسته

 

 • سامانه نظارت تصویری پروژه های عملیاتی مختلف و تجمیع تصاویر در مرکز

 

 

 

در حال همکاری با